Освітня програма

закладу дошкільної освіти Осівського НВК

на 2019/2020 навчальний рік

         Освітня діяльність у закладі дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністрерства охорони здоровя України від 24.03.2016 №234, Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і науки: «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-456), «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» (від 25.07.2016 №1/9-396), «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» (від 11.10.2017 № 1/9-546), «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» (від 19.04.2018 № 1/9-249), «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 14.02.2019 №1/11-1491) та інших нормативно-правових документі у сфері освіти.

         Головною метою є забезпечення реалізації права громадян на здобуття якісної дошкільної освіти. Заклад дошкільної освіти загального розвитку здійснює освітньо-виховний процес у 2019/2020 навчальному році за такими пріоритетними напрямами:

-гуманітарним;

-фізкультурно-оздоровчим.

         Навчальний рік у закладі починається 2 вересня і закінчується 29 травня наступного року.

         У закладі дошкільної освіти встановлено п’ятиденний навчальний тиждень. Заклад працює з 8.40 до 13.10 та становить 4,5 години.

         Педагог працює над забезпеченням якісної освіти дошкільників шляхом педагогічного впливу на розвиток компетентної особистості дитини в умовах нової української школи.

Основні завдання ДНЗ:

  1. Розвиток комунікативної компетентності дошкільників.
  2. Організація умов для художньо-естетичного розвитку дітей дошкільного віку.

Шляхи реалізації завдань:

  • використання інноваційних технологій;
  • взаємодія з батьками;
  • особистісно-орієнтований підхід до кожного вихованця;
  • забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок освіти.

         У закладі функціонує одна група дітей старшого дошкільного віку з короткотривалим перебуванням.

         В освітньому процесі реалізується зміст Базового компоненту дошкільної освіти. Зміст інваріативної складової забезпечується через чинну освітню програму «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку за Т.О.Піроженко.

         Мета освітньої програми – збагачення досвіду взаємодії дитини старшого дошкільного віку з соціальним та природним оточенням через організацію специфічно дитячих видів діяльності.

         Завдання програми – сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі.

         Структура програми – визначення дитячих видів діяльності, освітніх ліній відповідно до Базового компонента дошкільної освіти. Освітня лінія програми завершується показниками компетентності.

Види діяльності

         Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовими освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності». Плануються такі види діяльності: комунікативний,  здоров’язберігаючий  та руховий, пізнавально-дослідницький (у світі предметів, у світі людей, у світі природи, математичні уявлення, досліди та експерименти), мовленнєвий, ігровий, художньо-естетичний, господарсько-побутовий.

Базовий компонент дошкільної освіти

         Базовий компонент дошкільної освіти затверджено наказом МОНМСУ №615 від 22.05.2012 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)». Освітні лінії: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина в світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини».

         Засади Базового компонента:

визнання самоцінності дошкільного дитинства, його особливої ролі в розвитку особистості;

створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей;

компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованість бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини;

формування цілісної картини світу, основ світогляду.

Освітня лінія «Особистість дитини» передбачає:

- формування позитивного образу «Я», створення бази особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;

- виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності.

Освітня лінія «Дитина в соціумі» передбачає формування навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись в світі людських взаємин.

Зміст освітньої лінії «Дитина в природному довкіллі» містить доступні дитині уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток відповідального екологічного ставлення до природного довкілля.

Зміст освітньої лінії «Дитина в світі культури» полягає у  формуванні почуття краси в різних її проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвитку  творчих здібностей, формуванні елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок.

Зміст освітньої лінії «Гра дитини»: розвиток самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності.

Зміст освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» передбачає сформованість доступних для дитини уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів. Спрямована на формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень.

Зміст освітньої лінії «Мовлення дитини»: засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях.

Форми організації життєвого простору

Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій – провідній, руховій, природничій, предметній, образотворчій, музичній, театральній, літературній, математичній, мовленнєвій та інших) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. Організоване навчання проводиться у формі занять. Типи занять – інтегровані, фронтальні, групові, індивідуальні. Тип заняття обирає вихователь відповідно до теми та мети.

         Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить у групі 25-30 хвилин. Тривалість перерв між заняттями – не менше 10 хвилин.

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовими освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності».

         Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

         Зміст освітньої програми передбачає:

- формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентноті дитини;

- виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

- утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

- розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

         Під час організації навчально-виховного процесу можуть впроваджуватися інноваційні освітні технології та методики: елементи «Методики використання коректурних таблиць» Н.Гавриш, мнемотехніка, казкотерапія.   

         З метою забезпечення наступності між ЗДО і ЗОШ організовується робота за такими напрямами:

  • створення психолого-педагогічних умов, що забезпечують сприятливий перебіг процесу адаптації першокласників до шкільного навчання (природність переходу з дитячого саду в школу);
  • поліпшення підготовки до навчання в школі 5-6 річних дітей;
  • поглиблення інтересу до життя в школі;
  • надання допомоги сім’ї в новій ситуації, що виникає при підготовці до навчання в школі і при вступі дитини до школи.